Tràmits urbanístics

Dins el departament d'urbanisme, es troben principalment els serveis d'informes urbanístics, tramitació de llicencies d'obra i el desenvolupament i manteniment de la normativa urbanística municipal.

A continuació es relacionen els principals tràmits d'aquest departament:

Certificat urbanístic: certificat urbanístic d'una finca concreta o sector del terme municipal. Un certificat de règim urbanístic és una informació urbanística jurídicament regulada que concreta les condicions i paràmetres urbanísics d'una finca d'acord amb el planejament vigent en el moment de sol·licitud del certificat.

 

Sol·licitud registre de la propietat: clicau aquí per a descarregar la llista de documents necessaris per a la sol·licitud de certificació del registre de la propietat (parcel·la mínima)


Llicencies urbanístiques (al final de la pàgina podeu descarregar els documents relacionats):

Obra menor
Son aquelles obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva i econòmica que no suposin alteració de volum de les instal·lacions i serveis o del número de vivendes i locals, ni afectin al disseny exterior, als fonaments, l'estructura o condicions d'habitabilitat o de seguretat de totes les classes d'edificis o instal·lacions.

En cap cas s'entendran com a menors les següents obres: parcel·lacions urbanístiques, tancaments en murs de fàbrica de qualsevol classe, qualsevol tipus d'intervenció en àmbits i elements declarats com a béns d'interès cultural, catalogats o protegits; grans moviments de terres i la tala massiva d'arbres.

Obra major
Es considera obra major aquelles que no es consideren menors.

Final d'obra