Ajudes/subvencions

En aquest apartat podeu consultar informació sobre les ajudes i/o subvencions que el Govern Balear i el Consell Insular de Mallorca, publiquen en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Per a facilitar l’accés s’ha classificat les mateixes segons el tipus de beneficiari a les quals són adreçades (“ciutadania”; “agrupacions persones físiques o jurídiques” i “empresa”).

Per més informació podeu adreçar-vos a Pilar Cases al tel 971 644125 (ext.15) o a la següent adreça de correu electrònic:aodl@ajmontuiri.net

Vos recordem que aquesta informació té caràcter divulgatiu i no recull el contingut íntegre de la normativa completa reguladora d'aquestes subvencions, per a la qual cosa s’ha de consultar el corresponent BOIB (http://www.caib.es/boib/), única font jurídicament vàlida de les convocatòries i actes administratius que s'hi deriven.