Num.1 - Impost Béns Immobles (IBI)

impost directe, de caràcter real, la gestió del qual és compartida amb l’Administració de l’Estat, i el fet imposable de la qual està constituït per la propietat de béns immobles – urbans, rústicas o de característiques especials- o la titularitat de drets sobre els mateixos (arts. 60 a 77 TRLRHL).