Num.5 - Impost Activitats Econòmiques (IAE)

impost directe, de caràcter real, de gestió compartida amb l’Administració de l’Estat i grava l’exercici, al territori nacional d’activitats empresarials, professionals i artístiques (arts. 78 a 91 TRLRHL).

Source URL: http://www.ajmontuiri.net/arxius-i-documents/imposts-vigents/num5-impost-activitats-economiques-iae