SUBVENCIONS PER A LES INVERSIONS NO PRODUCTIVES VINCULADES A LA REALITZACIÓ DE COMPROMISOS D’AGROAMBIENT I CLIMA, 2015 A 2019

17-Novembre-2015
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

1. Requisits específics dels beneficiaris:
Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat jurídica que reuneixin, en el moment de la proposta de resolució, alguns dels requisits següents i sempre que duguin a terme les actuacions que es detallen en l’apartat quart d’aquesta Resolució:
a. Que siguin propietaris de la parcel·la on es volen dur a terme les inversions.
b. Que compleixin el requisit previst en el punt 2 del present apartat o que siguin titulars d’una explotació agrària en la qual s’hi ubiqui la parcel·la on es volen dur a terme les inversions i que realitzin la inversió subvencionable, i compleixin el requisit previst en el punt 2 del present apartat.
Quan es tracti de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’han de fer constar expressament, tant a la sol.licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix cada membre i també l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cadascun, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s’ha de nomenar un representant o apoderat únic de l’agrupació, amb poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació. L’agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que es preveuen a l’article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en els articles 57 i 60 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.
2. Les parcel·les on es vol dur a terme la inversió hauran de formar part d’una explotació agrària inscrita en el Registre Interinsular Agrari (RIA), abans de dictar-se la proposta de resolució.
Actuacions subvencionables
1. Podran ser objecte de subvenció les següents inversions, sempre que compleixin els requisits enumerats en el punt 2 d’aquest apartat:
a) La rehabilitació i el condicionament de murs de contenció de marjades a fi d’evitar l’erosió de la terra que sostenen i permetre’n el seu cultiu.
b) La rehabilitació i el condicionament de parets seques.
c) La construcció de tancaments de malla ramadera amb pals de fusta, sempre que la distància màxima entre pals no sigui superior a 4 metres i el quadre de malla tengui una relació massís/buit inferior a 1:50.
d) La nova plantació de bardisses amb finalitat agronòmica, d’acord amb els requeriments de l’annex IV.
2. Únicament seran subvencionables les inversions esmentades sempre que compleixin els requisits següents:
a) Que la rehabilitació i el condicionament es realitzin a marjades i/o parets seques ja existents, és a dir, que no siguin de nova creació.
b) Que la rehabilitació i el condicionament de les inversions objecte de subvenció s’han de dur a terme seguint la forma tradicional; és a dir, s’han de realitzar emprant pedra seca, sense folrar parets de blocs. S’admetrà l’ús del ciment en els següents supòsits:
-1r a les esquenes d’ase,
-2n per a consolidar la cara superior de les marjades i/o parets,
-3r per reafirmar les marjades i/o parets amb la condició que no sigui visible.
c) Que les inversions objecte d’aquesta ajuda han d’estar destinades a finalitats agràries; és a dir, no es poden dur a terme per a finalitats distintes, com per exemple per a l’ús d’habitatge, per a la subjecció de piscines, jardins, aparcaments, etc.
d) Que les inversions objecte d’ajuda no hagin estat iniciades abans de la data de la visita prèvia i la sol·licitud d’ajuda, efectuada pels tècnics del FOGAIBA, de comprovació de no-inici de les inversions.
Sol·licituds
1. Per a l’any 2015, el termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent de la publicació de la present Resolució en el BOIB fins al 31 de desembre de 2015.
2. Per als anys successius 2016, 2017, 2018 i 2019, els terminis de presentació de sol·licituds seran:
- Primera convocatòria: de l’1 de gener fins al 30 de juny de cada any.
- Segona convocatòria: de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de cada any.