Període voluntari de pagament de tributs 2020

30-Setembre-2020
De l'1 d'octubre a l'1 de desembre de 2020.

PERIODE VOLUNTARI DE PAGAMENT DE TRIBUTS:
       - Impost sobre béns immobles
       - Impost sobre activitats econòmiques
       - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
       - Taxes municipals (recollida de fems i residus sòlids urbans)

RECORDAU! No es remeten avisos de pagament en paper.

S'ha de demanar cita prèvia a l'Ajuntament (971 64 41 25 ext. 3).