El mes passat constituirem el Consell Escolar Municipal amb representants de diferents colectius (alumnat, professorat, famílies, associacions i ajuntament)

11-Gener-2021
Aquest òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa de Montuïri tendrà, entre d’altres, les següents funcions:

-Informar i debatre sobre convenis i acords amb l’administració educativa que afecti l’ensenyament dins el municipi.

-Debatre sobre la creació, modificació o manteniment de centres docents.

-Acordar actuacions comunes.

-Fomentar la igualtat i promoure l’educació per a la no discriminació.

-Elaborar l’oferta educativa.

-Promoure la integració dels centres escolars a l’entorn geogràfic, socioeconòmic i cultural.