Ordenança preus públics dels serveis educatius prestats per l'escoleta municipal


Source URL: https://www.ajmontuiri.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments-no-fiscals-vigents/ordenanca-preus-publics-dels-serveis