Num.12 - Taxa ocupació terrenys públics per taules, cadires


Source URL: http://www.ajmontuiri.net/arxius-i-documents/taxes-vigents/num12-taxa-ocupacio-terrenys-publics-taules-cadires