Num.3 - Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana

impost real i directe, que grava l’increment de valor que experimentin els terrenys urbans i es posi de manifest a conseqüencia de la transmissió de la propietat dels mateixos o de la constitució o transmissió d’un dret real de gaudi, limitador del domini, sobre aquests terrenys (arts. 104 a 110 TRLRHL).

Source URL: http://www.ajmontuiri.net/arxius-i-documents/imposts-vigents/num3-impost-sobre-lincrement-del-valor-dels-terrenys-de-natura