Num.4 - Impost Vehicles de Tracció Mecànica

impost directe, el fet imposable del qual consisteix en la titularitat de vehicles de tracció mecànica aptes per circular per la via pública (arts. 92 a 99 TRLRHL).

Source URL: http://www.ajmontuiri.net/arxius-i-documents/imposts-vigents/num4-impost-vehicles-de-traccio-mecanica