Ordenança reguladora del tractament de residus sòlids


Source URL: http://www.ajmontuiri.net/arxius-i-documents/ordenances-i-reglaments-no-fiscals-vigents/ordenanca-reguladora-del-tractament