Num.2 - Impost Construccions, Instal-lacions i Obres

impost indirecte el fet imposable del qual consisteix en la realització, dins el terme municipal, de qualsevol construcció, instal-lació o obra, sempre que s’exigeixi llicència d’obras o urbanística i sigui competent per a la seva concessió l’Ajuntament de la imposició (arts. 100 a 103 TRLRHL).