SUBVENCIONS PER A LA CREACIÓ D'EMPRESES DE JOVES AGRICULTORS PER ALS ANYS 2015 A 2019.

BOIB NÚM 136 - 15 / SETEMBRE / 2015
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
1. S’aprova la convocatòria de subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019, per fomentar la instal•lació de joves agricultors i l’inici de la seva activitat, d’acord amb el que preveu l’Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovada mitjançant l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015.
2. Les convocatòries seran un total de nou i es realitzen dues convocatòries per cada exercici, a excepció de 2015, que es realitzarà una única convocatòria.

Requisits dels beneficiaris i de les explotacions:
Poden ser beneficiaris de les ajudes que preveu aquesta convocatòria les persones físiques que duguin a terme les actuacions que s’esmenten a l’apartat quart d’aquesta Resolució i que reuneixin, en el moment de la sol•licitud de l’ajuda, o en un moment posterior si s’estableix a continuació, els següents requisits:
(consultar corresponent BOIB)

L’explotació en la qual s’instal•li el jove agricultor haurà de complir els següents requisits:
a. Tenir una dimensió mínima de 0’5 UTAs a Mallorca i Menorca 0,3 UTAs a Eivissa i a Formentera.
b. Ser viable econòmicament, d’acord amb el que estableix el punt 17 de l’annex III d’aquesta Resolució.
c. Tenir com a dimensió màxima admissible la prevista per a les petites empreses, d’acord amb la definició del punt 16 de l’annex III d’aquesta Resolució.

Els requisits generals esmentats es mantindran durant un termini mínim de cinc anys, des del moment de la concessió, sense perjudici d’allò previst a l’apartat desè d’aquesta Resolució.

Actuacions subvencionables:
1. Serà objecte de subvenció la primera instal•lació d’un jove agricultor en una explotació agrària mitjançant el desenvolupament i execució del pla empresarial presentat a la sol•licitud.
2. Si el pla empresarial del beneficiari incorpora mesures de lluita contra la contaminació per nitrats o mesures d’estalvi d’aigua, estalvi energètic, adaptació o mitigació del canvi climàtic amb pressupost acceptat en la concessió d’ajuda, sols seran subvencionables si s’han executat amb posterioritat a la data d’inspecció o visita de control previ acreditativa del no-inici de les inversions.

Intensitat i límit de les subvencions
1. Les ajudes a la primera instal•lació d’agricultors joves consistiran en una prima única amb una quantia màxima de 70.000,00 euros.
2. L’import de la prima base serà de 25.000,00 euros, corresponent al salari d’un jove durant dos anys.

Sol•licituds:
1. Per a l’any 2015, el termini de presentació de sol•licituds serà des del dia següent de la publicació de la present Resolució en el BOIB fins al 31 de desembre de 2015.
2. Per als anys successius 2016, 2017, 2018 i 2019, els terminis de presentació de sol•licituds seran:
-Primera convocatòria: de l’1 de gener fins al 30 de juny de cada any.
-Segona convocatòria: de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de cada any.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços